M trading mitrofanov

Views: Transcription 1 Nr. XXIV, nr. Ţenov din Sviştov, Bulgaria Prof.

Общая информация

Ioan-Franc M trading mitrofanov. Mitropolit G. Ludmila Timotin, UTM Metodologia de formare şi implementare a sistemului de motivare a personalului în cadrul întreprinderii Programe automate forex. Svetlana Mihailă, ASEM Abordări privind contabilitatea operațiunilor de livrare a mărfurilor supuse m trading mitrofanov de către producător Conf. Ecaterina ŞIŞCAN, ASEM Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, informatizarea societăţii, procesele de globalizare şi regionalizare, dinamica accentuată a pieţelor muncii, intensificarea concurenţei pe piaţa serviciilor de învăţământ superior etc.

Aceste transformări impun necesitatea adoptării unui nou mod de gândire şi concepere a activităţii instituţiilor de învăţământ superior în baza principiilor marketingului.

La baza prezentului articol, stă o abordare teoretică a conceptului de marketing educaţional prin prisma evoluţiei teoriilor şi modelelor de marketing. Cuvinte-cheie: marketingul învăţământului superior, modelele de marketing educaţional, logica dominantă a serviciilor, marketingul holistic al serviciilor de învăţământ superior. JEL: M31, I Introducere Evoluţia mediului socio-economic, în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ superior, aduce în centrul preocupărilor necesitatea utilizării instrumentelor de marketing.

Names by Country

Experienţa ultimelor decenii demonstrează că funcţionarea eficientă şi sporirea competitivetăţii instituţiilor de învăţământ sunt determinate de aplicarea unui marketing performant. În acest m trading mitrofanov, aplicarea principiilor marketingului în educaţie se dovedeşte a fi la fel de important ca şi în oricare alt domeniu de activitate.

Chiar dacă m trading mitrofanov asociate marketingului în învăţământ sunt evidente, multe universităţi fie ezită să-l implementeze, fie utilizează practicile de marketing într-o manieră limitată şi sporadică. Această situaţie se datorează mai multor motive de la reticenţa managerului instituţiei până la lipsa unui suport metodologic menit să acopere toate aspectele circumscrise managementului marketingului în educaţie.

Ecaterina ŞIŞCAN, ASEM The development of the knowledge-based economy, society computerization, globalization and regionalization processes, enhanced dynamics of labor markets, increased competition in the market for higher education etc.

Activități nelicențiate

These changes require the need for a new way of thinking and designing the activity of higher education institutions based on marketing principles. This article contains a theoretical approach to the concept of educational marketing through the development of marketing theories and models. Key words: higher education marketing, educational marketing models, service-dominant logic, holistic marketing of higher education services.

Introduction The evolution m trading mitrofanov social and economic environment in which higher education institutions operate focuses on the necessity of using marketing tools. The experience of recent decades shows that the efficient operation and increasing competitiveness of educational institutions are determined by applying advanced marketing. In this context, the application of marketing principles in education proves to be as important as in any other field of activity.

Even if the benefits associated with marketing in education are obvious, m trading mitrofanov universities are either reluctant to implement them or use marketing practices in a limited and sporadic manner. This is due to several reasons ranging from the reluctance of the institution manager to the lack of methodological support covering all aspects related m trading mitrofanov educational marketing management.

IDENTITĂŢILE CHIŞINĂULUI ediția a V-a

Majoritatea publicaţiilor ştiinţifice abordează acest subiect printr-un simplu proces de transfer al modelelor de marketing dezvoltate în domeniul economic, din sfera învăţământului. Deşi acele aspecte comune, care există între marketingul educaţional şi cel comercial, justifică, parţial, această stare a lucrurilor, lipsa unor modele specifice domeniului nu contribuie la dezvoltarea teoriei şi practicii de marketing educaţional.

surse suplimentare de venit lista neagră broker de opțiuni binare

În această ordine de idei, m trading mitrofanov prezintă o trecere în revistă a publicaţiilor ştiinţifice, în scopul evidenţierii conceptelor şi modelelor de marketing, care au contribuit la dezvoltarea şi aprofundarea teoriei şi practicii de marketing educaţional. Definirea conceptului de marketing educaţional Majoritatea publicaţiilor indică, drept premisă principală a apariţiei şi dezvoltării marketingului educaţional, procesul de marketizare a învăţământului superior declanşat în anii '80 ai secolului trecut [4, 5, 6, 10].

Până atunci, activând în condiţiile m trading mitrofanov producătorului, necesitatea marketingului nu era resimţită de instituţiile de învăţământ superior. Timp de secole, universităţile prestau servicii educaţionale doar celor ce întruneau condiţiile necesare pentru a da curs ofertei.

câștigurile pe internet cu opțiuni face computerul să câștige bani

Astfel, activitatea de marketing a universităţilor era centrată pe produs, adică valorificarea potenţialului ofertei, fără implicarea unor eforturi semnificative pentru atragerea studenţilor. Această stare a lucrurilor era încurajată, inclusiv, de faptul că învăţământul superior era finanţat de stat.

PostModern, SRL, Кишинев

Odată cu sporirea varietăţii instituţiilor, diversificarea ofertei şi m trading mitrofanov noului model managerial orientat spre antreprenoriat şi autonomie, accentele, în activitatea de marketing, se deplasează de pe ofertă pe cerere, adică de la centrarea pe produs la centrarea pe consumator.

Ca urmare, studentul este tratat drept consumator, educaţia serviciu, iar instituţia de învăţământ furnizor de servicii pe o piaţă competitivă [14]. Analizând această evoluţie, Ph. Kotler şi K. Fox evidenţiază trei etape în dezvoltarea marketingului învăţământului superior: marketingul nu este necesar, marketingul ca promovare, marketingul ca poziţionare [7, p. În ultimele trei decenii, interesul teoreticienilor pentru marketingul educaţional a generat Moreover, because it has a relatively new presence in education, we can say that the process of conceptualization of educational marketing remains in its early stage of development.

Most scientific publications address this subject through a simple process of transfer of marketing models opțiuni binare cum ar fi traficul in economics into education. Although those common aspects that exist between educational marketing and commercial one justify, in corectarea tendințelor comerciale, this state of affairs, the lack of the domain specific models does not contribute to the development of educational marketing theory and practice.

In this context, the research presents an overview of scientific publications to highlight marketing concepts and models that contributed to the development and deepening of educational marketing theory and practice. Defining the m trading mitrofanov of educational marketing Most publications m trading mitrofanov that the basic premise of the emergence and development of educational marketing is the process of marketization of higher education started in the 80s of the last century [4, 5, 6, 10].

Until then, operating under producer market conditions, higher education institutions didn t feel the need for marketing. For centuries, universities provided educational services only to those who met the conditions required to act on the supply. In this way, the marketing activity of universities was centered on the product, i.

  • Поглядев на другой балкон, она отметила, что "аудитория Царица разместилась на середине стены, ухватившись всеми восемью щупальцами за шипы, и выставила кремового цвета брюшко.
  • Конечно, я помогу тебе, - сразу же ответила Эпонина.
  • Roboți pentru a câștiga bitcoin
  • Николь поглядела на Майкла и улыбнулась.

This state of affairs was encouraged also by the fact that higher education was funded by the government. With the increasing variety of institutions, supply diversification and promotion of the new management model oriented towards entrepreneurship and autonomy, the emphasis in marketing activity moves from supply to demand, i.

As a result, the student is treated as consumer, education as service and education institution as m trading mitrofanov provider in a competitive market. Kotler and K. Fox highlight three stages in the development of higher education marketing: marketing is not necessary, marketing as promotion, marketing as positioning [7, p. Astfel, Ph. Fox şi B. Davies şi L. Ellison tratează marketingul educaţional ca fiind un mijloc prin care instituţiile de învăţământ urmăresc facilitarea schimbului de valori cu grupurile-ţintă vizate.

Această abordare a marketingului, deşi este frecvent întâlnită în practică, este mai degrabă o expresie a orientării spre vânzări a activităţii instituţiilor de învăţământ.

cc pentru opțiuni binare bitrix memcached php7

PardeyI. Evans ş. Egorşin ş. Tihomirova se implică în completarea acestor definiţii prin extinderea categoriilor de public ale căror nevoi instituţia urmează să le satisfacă: indivizi, instituţia de învăţământ, beneficiari de forţă de muncă, societate. Sinteza numeroaselor abordări ale marketingului educaţional, prezentate în publicaţiile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, permite evidenţierea unor aspecte comune: Marketingul este perceput ca un sistem de gestiune a activităţii instituţiilor de învăţământ constând în cercetare, proiectare, implementare şi control; Marketingul presupune schimbul de valori; Marketingul asigură orientarea m trading mitrofanov de învăţământ către nevoile pieţei şi modalităţile de satisfacere a acesteia; Este luată în considerare diferenţa de interese ale beneficiarilor, impunând necesitatea adaptării ofertei cerinţelor individuale şi de grup; Locul central, în activitatea de marketing a instituţiilor de învăţământ, îi revine consumatorului final.

Activități licențiate

Generalizând, marketingul educaţional poate fi definit drept o concepţie de gestiune a activităţii instituţiei de învăţământ, m trading mitrofanov spre identificarea şi satisfacerea nevoilor şi dorinţelor grupurilor-ţintă, prin proiectarea, stabilirea preţului, promovarea şi furnizarea de programe şi servicii educaţionale competitive şi realizarea, pe această cale, a obiectivelor individuale şi organizaţionale. În literatura de specialitate, marketingul, deseori, este interpretat ca fiind o filosofie, un mod de gândire al organizaţiei, potrivit căruia punctul In the last three decades the theorists interest in m trading mitrofanov marketing has generated different approaches to distinguishing the main concepts to operate with.

Thus, Ph. Fox and B. Davies and L. Ellison view educational marketing as a means by which educational institutions intend to facilitate the exchange of values with target groups.

This approach to marketing, although being common in practice, is rather an expression of sales oriented activity of educational institutions. Evans and others, in their turn, focus marketing on the need to identify and m trading mitrofanov m trading mitrofanov needs of the consumers of educational institution.

Sharing the same idea, the Russian authors A. Pankruhin,A. Egorshin and othersN. The synthesis of numerous approaches to educational marketing presented in national and international scientific publications enables to highlight some common features: marketing is viewed as a system of educational institutions management consisting of research, design, implementation and control; marketing involves the exchange of values; marketing ensures the orientation of educational institution toward market needs and the ways to satisfy them; there is taken into account the difference in beneficiaries interests, requiring the need to adjust supply to individual and group requirements; the central place in marketing activity of educational institutions is assigned to the final consumer.

To sum up, educational marketing can be defined as the concept of management of educational institution activity oriented towards identifying and meeting the needs and desires of the target groups through the design, pricing, promotion and delivery of competitive educational programs and services and achieving in this way the individual and organizational objectives.

Etzel ş. În termeni de marketing, succesul, calitatea şi întregul rezultat al experienţei universitare trebuie să fie determinate de măsura în care instituţiile de învăţământ îi satisfac pe consumatorii săi [10, p. Potrivit lui F. Maringe, în m trading mitrofanov de implementare a filosofiei de marketing, instituţiile de învăţământ superior sunt, deseori, puse în faţa a trei dileme.

Prima este dacă studenţii trebuie să fie priviţi în calitate de consumatori în permanenţă. În acest sens, G. Sharrock demonstrează că etichetarea studenţilor drept consumatori m trading mitrofanov gradul de percepţie al altor roluri pe care aceştia le preiau în viaţa cotidiană. El descrie patru identităţi ale studenţilor, precum: 1 consumatori, 2 clienţi, 3 cetăţeni şi 4 subiecţi.

Înţelegerea necesităţilor în schimbare ale studenţilor, în diverse ipostaze, poate contribui la asigurarea unei satisfacţii sporite a consumatorului [10, p. A doua dilemă este, dacă instituţia de învăţământ trebuie să asigure satisfacerea tuturor nevoilor şi dorinţelor consumatorului. Mai mulţi autori pun la îndoială caracterul irevocabil al expresiei clientul întotdeauna are dreptate. Analizând acest subiect, M. Le Boeuf, W.

Zikmund şi D. Amico au ajuns la concluzia că chiar dacă conceptul de marketing subliniază orientarea m trading mitrofanov consumator, acest fapt nu înseamnă că orice capriciu efemer al oricărui consumator trebuie să fie satisfăcut [10, p. Michael, la rândul său, contestă ideea consumerism -ului în formă pură în învăţământ, invocând că studentul nu dispune de cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a decide care trebuie să fie structura şi conţinutul programelor educaţionale, standardele de calitate ce trebuie atinse pentru formarea sa profesională [12, p ].

In specialist literature in marketing is often interpreted as a philosophy, a way of thinking of the organization, according to which the customer is the starting point in carrying out all the activities.

care este caracteristica opțiunilor câștigurile din distribuția traficului de internet

Etzel and others identified three conditions that enable the application of this marketing philosophy in the education sector: full concentration on the needs of beneficiaries in the development of qualifications and programs that meet these needs; the need for an integrated effort of coordination in order to concentrate different aspects of the university activity on a common mission: to meet the needs of consumers; focus on result.

In terms of marketing, the success, quality and the end result of university experience is to be determined by the extent to which educational institutions satisfy their customers [10, p.

oferte de munca de la casa vicenza si provincia fac bani foarte buni

According to F. Maringe, when implementing marketing philosophy, higher education institutions are often faced with three dilemmas. The first one is whether students should be regarded as consumers continuously.

câștigurile pe internet de la 5 la 8 cum să faci bani rapid pe locuințe

In this regard G. Sharrock demonstrates that labeling students as consumers weakens the degree of perception of other roles that they are assigned in everyday life.

He describes four identities of students, such as: 1 consumers 2 customers, 3 citizens and 4 agents. Understanding the changing needs of students in various aspects can help to ensure increased consumer satisfaction [10, p.

The second dilemma is whether the educational institution should satisfy all the needs and wants of consumers. Many authors question the irrevocability of the phrase the customer is always right. Having analyzed this subject M. LeBoeuf, W. Zikmund and D. Amico concluded that even if the concept of marketing emphasizes customer orientation, this does not mean that any unreal whim of any consumer must be satisfied [10, p.

Conţinut Reguli de lucru cu ghidul Chişinău, str. Sarmizegetusa, 92, of.

Michael, in his turn, challenges the idea of consumerism in its pure form in education, mentioning that the student does not have the necessary knowledge and skills to decide on the structure and content of curricula, quality standards to be met for their professional formation [12, p ]. În plus, ei sunt văzuţi în calitate de co-producători ai serviciilor educaţionale, contribuind, în mod direct, la propria lor satisfacţie, calitate şi percepţie a m trading mitrofanov, fiind, astfel, responsabili şi de calitatea rezultatului final [9, p.

În această ordine de idei, oferirea unor programe educaţionale, care ar ignora acest fapt, devine un exerciţiu de impunere. A treia dilemă se referă la îngrijorarea că, prin adoptarea unei orientări spre consumator, puterea trece de la profesori la studenţi.

Este afacerea ta?

Scott diminuează frica acestui schimb de putere, constatând că aplicarea marketingului în învăţământul superior nu implică neapărat un transfer de putere de la profesori la studenţi, ci o schimbare de accente de la un învăţământ centrat pe profesor la un învăţământ centrat pe student [10, p. Învăţământul centrat pe profesor presupune o abordare a educaţiei ca produs, accentul fiind pus pe livrarea, de către profesor, a unui produs finit, prefabricat, studentului revenindu-i un rol pasiv în acest proces.

Din perspectiva învăţământului centrat pe student, educaţia este privită ca proces, în care studentului îi revine rolul de co-participant [15, p. Centrarea pe m trading mitrofanov presupune un grad mai înalt de individualizare şi flexibilizare a relaţiei prestatorconsumator, având ca scop maximizarea nivelului de satisfacţie al studentului.

Teorii şi modele de marketing educaţional.

Deşi, importanţa orientării de marketing este recunoscută în mediul academic, elaborarea programelor de marketing pe termen lung în universităţi nu este o practică răspândită.

De regulă, ele se concentrează asupra unor acţiuni episodice orientate spre o anumită parte a strategiei de dezvoltare a instituţiei [4]. În opinia lui F. Maringe, pentru a schimba această stare a lucrurilor, marketingul nu trebuie privit drept un concept pur corporativ, ci o modalitate de a strategiza sectorul în vederea atragerii consumatorilor.