DECIZIE 6 11/02/ - Portal Legislativ

Ceea ce confirmă venitul suplimentar, Ne vedem live pe Republica!

Conținutul

  Prin intermediul documentului, contribuabilii trebuie să declare veniturile extrasalariale obținute în și pe cele estimate pentruîn vederea plății impozitelor și contribuțiilor aferente la stat.

  ceea ce confirmă venitul suplimentar

  Pentru depunerea online a declarației și plata anticipată a taxelor sunt prevăzute și anumite reduceri, așa cum voi detalia în cele ce urmează. Declarația poate fi transmisă anul acesta în format hârtie, direct la registratura unității fiscale în a cărei rază teritorială își au domiciliul contribuabilii, sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu mențiunea că data depunerii documentului în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau cea a depunerii la poștă, după caz.

  Suplimentar, există varianta depunerii electronice care din va fi obligatoriefie prin Spațiul Privat Virtual, serviciu gratuit, pus la dispoziția contribuabililor pe portalul ANAF, fie cu semnătura electronică, pe site-ul e-guvernare.

  Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter ceea ce confirmă venitul suplimentar, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective. Declarația unică cuprinde mai multe părți ce trebuie completate, în funcție de situație, astfel: - Venituri realizate în anul din România și din străinătate; - Venituri estimate pentru anul ; - Detalii cu privire la asigurarea pentru plată contribuției la pensie CAS pentru anul ; - Detalii cu privire la asigurarea pentru plată contribuției la sănătate CASS pentru anul Concret, până pe 31 iulieau obligația să depună declarația unică persoanele fizice rezidente în România care: Au realizat în anul venituri: din România, din următoarele activități: - activități independente sunt exceptați cei care au aplicat norme de venit în anulmai puțin cei care au depus declarația privind norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate.

  ceea ce confirmă venitul suplimentar

  De asemenea, sunt exceptați și cei pentru care impozitul a fost reținut la sursă — de ex. Declarația se completează cu veniturile efectiv realizate în anul din sursele menționate mai sus.

  ceea ce confirmă venitul suplimentar

  Declarația se completează cu veniturile estimate a fi realizate în anul din sursele menționate mai sus sau, după caz, cu normele de venit aprobate pentru activitățile repective. Nu se estimează veniturile din străinătate, acestea fiind declarate în declarația unică ce va fi depusă în anul pentru venitul efectiv realizat în anul Prin venituri din străinătate se înțeleg acele venituri care sunt din activități efectiv prestate în străinătate.

  Dacă activitatea se realizează din România și plătitorul este un nerezident, atunci veniturile se consideră ca fiind din România și trebuie estimate în declarația unică ce trebuie depusă în această lună.

  ceea ce confirmă venitul suplimentar

  Atenție, suma asigurată nu poate fi mai mică decât salariul minim pe economie adică 1. Și în acest caz, venitul minim asigurat nu poate fi mai ceea ce confirmă venitul suplimentar de 1.

  Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. Cele mai semnificative modificări sunt cele care vizează Codul Fiscal. Impozitul pe venitul din drepturile de proprietate intelectuală se va reține la sursă de către platitorul de venit În primul rând, aria veniturilor din activități independente a fost modificată. Concret, au fost excluse din această categorie veniturile din drepturi de proprietate intelectuală și a fost introdus un capitol distinct în cadrul căruia această categorie de venituri este tratată separat. Se includ în această categorie de venituri veniturile din drepturi de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.