Meniu de navigare

Conceptul de opțiune și esența economică. Account Options

Scopul prezentei comunicări este de a oferi orientare privind problemele de competenţă în conformitate cu Regulamentul CE nr. Această orientare formală ar trebui să permită societăţilor să stabilească mai repede, înainte de iniţierea oricărui contact cu Comisia, dacă şi în ce măsură operaţiunile lor pot fi vizate de controlul comunitar al concentrărilor economice.

Prezenta comunicare înlocuieşte Comunicarea privind conceptul de concentrare   2Comunicarea privind conceptul de asociaţii în participaţiune cu funcţionalitate deplină   3Comunicarea privind întreprinderile implicate   4 şi Comunicarea privind calcularea cifrei de afaceri   5. Prezenta comunicare abordează conceptele de concentrare şi asociaţie în participaţiune cu funcţionalitate deplină, întreprinderi implicate şi calcularea conceptul de opțiune și esența economică de afaceri, aşa cum s-a stabilit la articolele 1, 3 şi 5 din regulamentul privind concentrările economice.

Problemele privind trimiterile sunt soluţionate în Comunicarea privind trimiterile   6. Interpretarea de către Comisie a articolelor 1, 3 şi 5 din prezenta comunicare nu aduce atingere interpretării care poate fi dată de Curtea de Justiţie sau de Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene.

Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține.

Orientarea prezentată în prezenta comunicare reflectă experienţa Comisiei în aplicarea regulamentului modificat privind concentrările economice şi a regulamentului anterior, de la intrarea în vigoare din 21 septembrie a ultimului regulament.

Principiile generale care guvernează problemele prezentate în prezenta comunicare nu au fost modificate prin intrarea în vigoare a Regulamentului CE nr.

conceptul de opțiune și esența economică cum se scrie un indicator pentru opțiuni binare

Principiile regăsite în comunicare vor fi aplicate şi dezvoltate în continuare în cazuri individuale de către Comisie. Conform articolului 1, regulamentul privind concentrările economice se aplică numai operaţiunilor care îndeplinesc două condiţii.

În primul rând, trebuie să existe o concentrare economică a două sau mai multe întreprinderi în sensul articolului 3 din regulamentul privind concentrările economice.

conceptul de opțiune și esența economică în cazul în care pentru a face o mulțime de bani imediat

În al doilea rând, cifra de afaceri a întreprinderilor implicate, calculată în conformitate cu articolul 5, trebuie să respecte pragurile stabilite în articolul 1 din regulament. Conceptul de concentrare inclusiv cerinţele speciale aferente asociaţiilor în participaţiuneca o primă condiţie, este prezentat în partea B; identificarea întreprinderilor implicate şi calcularea cifrei de afaceri a acestora, relevante pentru a doua condiţie, sunt prezentate în partea C.

Comisia îşi stabileşte competenţa cu privire la o concentrare prin decizii în temeiul articolului 6 din regulamentul privind concentrările economice   7.

Economia circulară: definiție, importanță și beneficii | Actualitate | Parlamentul European

În conformitate cu articolul 3 alineatul 1 din regulamentul privind concentrările economice, o concentrare vizează numai operaţiunile în care modificarea controlului în întreprinderile implicate este de durată.

Considerentul 20 din preambulul regulamentului privind concentrările economice explică faptul că conceptul de concentrare se referă la operaţiuni care generează o modificare de durată în structura pieţei.

Deoarece testul menţionat la articolul 3 se bazează pe noţiunea de control, existenţa unei concentrări este determinată în mare măsură de criterii calitative mai degrabă decât de criterii cantitative. Articolul 3 alineatul 1 din regulamentul privind concentrările economice defineşte două categorii de concentrări economice: — cele derivate din fuziunea mai multor întreprinderi independente anterior [litera a ]; — cele derivate dintr-o preluare a controlului [litera b ].

Cine ești tu ca să te temi de om? - Isaia 8:11-15 - Ștefan Cornu

Acestea sunt prezentate în secţiunile I şi, respectiv, II de mai jos. O fuziune în sensul articolului 3 alineatul 1 litera a din regulamentul privind concentrările economice are loc atunci când două sau mai multe întreprinderi independente fuzionează într-o întreprindere nouă şi încetează să existe în calitate de persoane juridice separate.

Cost de oportunitate - Wikipedia

O fuziune poate avea de asemenea loc în cazul în care o întreprindere este preluată de o alta, ultima păstrându-şi identitatea juridică, în timp ce prima încetează să existe în calitate de persoană juridică   8. O fuziune în sensul articolului 3 alineatul 1 litera a poate avea de asemenea loc în cazul în care, în absenţa unei fuziuni juridice, combinarea activităţilor întreprinderilor independente anterior duce la înfiinţarea unei singure entităţi economice   9.

Acest lucru poate apărea în special în cazul în care două sau mai conceptul de opțiune și esența economică întreprinderi, păstrându-şi personalitatea juridică individuală, stabilesc prin contract o gestiune economică comună   10 sau adoptă structura unei societăţi dublu cotate   Dacă această situaţie duce la o fuziune de facto într-o singură entitate economică a întreprinderilor implicate, operaţiunea este considerată o fuziune.

O condiţie esenţială pentru stabilirea unei astfel de fuziuni de facto este existenţa unei gestiuni economice unice, permanente. Alţi factori relevanţi pot include compensarea internă a profiturilor şi pierderilor sau o repartizare a veniturilor între diversele entităţi din cadrul grupului, precum şi răspunderea solidară a acestora sau împărţirea riscurilor externe.

Fuziunea de facto se poate baza în exclusivitate pe aranjamente contractuale   12dar poate fi consolidată de asemenea prin participaţii încrucişate între întreprinderi ce formează o entitate economică. Preluarea controlului de către o persoană sau întreprindere Articolul 3 alineatul 1 litera b prevede că, în cazul preluării controlului, are loc o concentrare economică.

Controlul poate fi preluat de o întreprindere independentă sau de mai multe întreprinderi care acţionează în comun. Controlul poate fi de asemenea preluat de o persoană în cazurile în care persoana respectivă controlează deja independent sau în comun cel puţin încă o întreprindere sau, alternativ, de mai multe persoane care controlează o altă întreprindere şi întreprinderi.

Prin urmare, se consideră că preluarea controlului de către persoane fizice generează o modificare de durată în structura întreprinderilor implicate numai în cazul conceptul de opțiune și esența economică care persoanele fizice efectuează activităţi economice ulterioare pe cont propriu sau în cazul în care controlează cel puţin încă o întreprindere   De regulă, controlul este preluat de persoane sau întreprinderi care sunt titulari ai drepturilor sau beneficiari ai drepturilor care le conferă controlul [articolul 3 alineatul 3 litera a ].

Cu toate acestea, se poate întâmpla ca titularul legal al pachetului de control să fie altul decât persoana fizică sau întreprinderea care deţine de fapt puterea reală de a exercita drepturile conferite de respectivul pachet.

Este, de exemplu, cazul unei întreprinderi care se foloseşte de o altă persoană sau o altă întreprindere pentru preluarea pachetului de control şi are dreptul de a-şi exercita drepturile prin acea persoană sau întreprindere, ceea ce înseamnă că aceasta din urmă este formal titularul drepturilor, dar acţionează numai în calitate de agent. În această situaţie, controlul este preluat de întreprinderea care se află în realitate în spatele operaţiunii şi deţine puterea de a controla întreprinderea ţintă [articolul 3 alineatul 3 litera b ].

conceptul de opțiune și esența economică 7 strategii de opțiuni binare

Tribunalul de Primă Instanţă a concluzionat din această prevedere că controlul deţinut de societăţile comerciale poate fi atribuit acţionarilor unici sau majoritari ai acestora sau celor care controlează în comun societăţile, deoarece societăţile în cauză respectă, în orice situaţie, deciziile luate de acţionarii respectivi   O participaţie de control deţinută de entităţi diferite dintr-un grup este de regulă atribuită întreprinderii care exercită controlul asupra diferiţilor titulari legali ai drepturilor.

În alte cazuri, pentru a demonstra acest tip de control indirect este necesară, separat sau în asociere, o evaluare de la caz la caz a unei serii de factori, cum ar fi participaţiile, relaţiile contractuale, sursa de finanţare sau legăturile de familie   În cazul preluării controlului prin fondurile de investiţii pot apărea probleme specifice. Comisia conceptul de opțiune și esența economică analiza structurile care implică fonduri de investiţii de la caz la caz, dar unele caracteristici generale ale acestor structuri pot fi stabilite pe baza experienţei anterioare a Comisiei.

Potrivit definiției date de Lionel Robbins îneconomia este știința care studiază modul de alocare a unor resurse rare în scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umană, economia este o știință socială.

Fondurile de investiţii sunt înfiinţate adesea sub forma juridică de societăţi în comandită, în care investitorii participă în calitate de comanditari şi în care, în mod normal, nu îşi exercită controlul, în mod individual sau colectiv. Fondurile de investiţii preiau de obicei acţiunile şi drepturile de vot care conferă controlul asupra societăţilor din portofoliu.

conceptul de opțiune și esența economică comentarii de investiții în valută

În în căutarea unui loc de muncă pe internet de împrejurări, controlul este exercitat în mod normal de societatea de investiţii care a înfiinţat fondul, deoarece fondul în sine reprezintă un simplu mijloc de investiţii; în cazuri excepţionale, controlul poate fi exercitat de către fond.

Societatea de investiţii, de regulă, îşi exercită controlul prin intermediul structurii organizaţionale, de exemplu, prin controlul comanditarului societăţii în comandită, sau prin dispoziţii contractuale, precum contracte de consultanţă, sau printr-o combinaţie între cele două.

conceptul de opțiune și esența economică cum să tranzacționați în mod eficient opțiunile binare

Acest lucru se întâmplă chiar dacă societatea de investiţii nu deţine societatea care acţionează în calitate de comanditar, dar acţiunile sunt deţinute de persoane fizice care pot fi în legătură cu societatea de investiţii sau de un fond fiduciar. Dispoziţiile contractuale cu societatea de investiţii, în special contractele de consultanţă, vor avea o importanţă sporită dacă comanditarul nu dispune de resurse proprii şi personal pentru gestionarea societăţilor din portofoliu, dar constituie doar o structură de societate ale cărei activităţi sunt îndeplinite de persoane în legătură cu societatea de investiţii.

conceptul de opțiune și esența economică cum poți face bani transferând bani

În aceste împrejurări, societatea de investiţii preia de regulă controlul indirect în sensul articolului 3 alineatul 1 litera b şi a articolului 3 alineatul 3 litera b din regulamentul privind concentrările economice şi are conceptul de opțiune și esența economică de a exercita drepturile deţinute în mod direct de către fondul de investiţii   Metode de control În articolul 3 alineatul 2 din regulamentul privind concentrările economice, controlul este definit drept posibilitatea exercitării unei influenţe decisive asupra unei întreprinderi.

Prin urmare, nu lucrați de la casa san marino demonstrat faptul că influenţa decisivă este sau va fi exercitată cu adevărat.

Cost de oportunitate

Cu toate acestea, posibilitatea de exercitare a respectivei influenţe trebuie să devină efectivă   Articolul 3 alineatul 2 prevede că posibilitatea de exercitare a influenţei decisive asupra unei întreprinderi poate exista pe baza drepturilor, contractelor sau oricăror altor metode, separat sau în asociere, şi având în vedere considerentele de fapt şi de drept în cauză.

Prin urmare, o concentrare poate apărea pe bază juridică şi de facto, poate lua forma controlului exclusiv sau în comun şi se extinde asupra întregului sau anumitor părţi ale uneia sau mai multor întreprinderi [conform articolului 3 alineatul 1 litera b ]. Cea mai obişnuită metodă de preluare a controlului este achiziţionarea de acţiuni, combinată cu un acord al acţionarilor în cazul controlului în comun, sau preluarea de active.

Controlul poate fi preluat de asemenea pe bază contractuală.

  • Cum să deschizi un centru de tranzacționare

Pentru a conferi control, contractul trebuie să ducă la un control similar al conducerii şi al celorlalte resurse ale întreprinderii, ca în cazul preluării de acţiuni sau active. În plus faţă de transferul controlului asupra conducerii şi resurselor, aceste contracte trebuie să aibă o durată foarte lungă de regulă fără posibilitate de reziliere înainte de termen pentru partea care acordă drepturile contractuale.

Numai aceste contracte pot duce la modificarea structurală a pieţei   Exemple de astfel de contracte sunt contractele organizaţionale încheiate în baza dreptului comercial naţional   20 sau alte tipuri de contracte, de exemplu sub formă de acorduri de închiriere a activităţii comerciale, dând achizitorului controlul asupra conducerii şi resurselor în ciuda faptului că drepturile de proprietate sau acţiunile nu sunt transferate.

În acest sens, articolul 3 alineatul 2 litera a menţionează că respectivul control poate fi constituit de asemenea prin dreptul de a folosi activele unei întreprinderi   Aceste contracte pot duce de asemenea la o situaţie de control în comun dacă conceptul de opțiune și esența economică proprietarul activelor, cât şi întreprinderea care controlează gestionarea deţin drepturi de veto faţă de deciziile comerciale strategice   În conformitate conceptul de opțiune și esența economică aceste consideraţii, acordurile de franciză de regulă nu conferă francizorului control asupra activităţii comerciale a francizatului privind francizorul.

Economie - Wikipedia

De regulă, francizatul exploatează resursele pe cont propriu chiar dacă părţi esenţiale ale activelor pot aparţine francizorului   Mai mult, controlul poate fi de asemenea stabilit prin alte metode.

Relaţiile pur economice pot juca un rol decisiv în preluarea controlului. În împrejurări excepţionale, o situaţie de dependenţă economică poate duce la un control de facto în care, de exemplu, contracte de furnizare pe termen lung foarte importante sau credite acordate de către furnizori sau consumatori, combinate cu legături structurale, conferă o influenţă decisivă   În această situaţie, Comisia analizează cu atenţie dacă aceste legături economice, combinate cu alte legături, sunt suficiente pentru a duce la o modificare de lungă durată a controlului   Preluarea controlului poate avea loc chiar dacă aceasta nu este intenţia declarată a părţilor sau dacă achizitorul rămâne pasiv, iar preluarea conceptul de opțiune și esența economică este declanşată de acţiunea unor părţi terţe.

Uniunea Europeană produce anual peste 2,5 miliarde de tone de deșeuri. În prezent, își actualizează legislația privind gestionarea deșeurilor pentru a promova trecerea la un model mai durabil, cunoscut sub numele de economia circulară. Dar ce anume înseamnă economia circulară?

Situaţiile în care modificarea controlului rezultă din moştenirea de către un acţionar sau în care retragerea unui acţionar declanşează o modificare a controlului, în special o trecere de la controlul în comun la controlul exclusiv   Legislaţia naţională din cadrul unui stat conceptul de opțiune și esența economică poate cuprinde norme specifice privind structura organismelor care reprezintă organizarea procesului de luare a deciziilor în cadrul unei întreprinderi.

În timp ce această legislaţie poate conferi putere de control asupra altor persoane decât acţionarii, în special asupra reprezentanţilor angajaţilor, conceptul de control în temeiul regulamentului privind concentrările economice nu se referă la aceste mijloace de influenţă deoarece regulamentul privind concentrările economice se bazează pe influenţa decisivă de care dispune pe baza drepturilor, activelor sau contractelor sau pe baza mijloacelor de facto echivalente.

Restricţiile prevăzute în actele constitutive sau în legislaţia generală cu privire la persoanele care pot face parte din consiliul de administraţie, cum ar fi dispoziţii privind numirea unor membri independenţi sau excluzând persoanele care deţin o funcţie sau sunt angajate în societăţile-mamă, nu exclud existenţa unui control atâta timp cât acţionarii sunt aceia care hotărăsc componenţa organelor decizionale   Similar, în ciuda dispoziţiilor dreptului intern care prevăd că deciziile unei societăţi trebuie să fie luate de organele societăţii în interesul acesteia, conceptul de opțiune și esența economică care dispun de drepturile de vot au competenţa de a adopta aceste decizii şi prin urmare au posibilitatea de a exercita o influenţă decisivă asupra societăţii   Conceptul de control în temeiul regulamentului privind concentrările economice poate fi diferit faţă de cel aplicat în domenii specifice ale dreptului comunitar şi naţional privind, de exemplu, normele prudenţiale, impozitarea, transportul aerian sau mass-media.